/ El establo de Pegaso: Tres poemas de Maria Lado

jueves, 4 de diciembre de 2008

Tres poemas de Maria Ladoos ollos cansos e o babi azul e branco
genoveva mírase na fiestra do coche de liña
na bolsa do claudio van un plátano e dúas laranxas
mírase e cóntase en mareas genoveva,
nas mans batidas leva a dor das navallas
anos de moluscos mortos trábanlle nas puntas dos dedos
desfánselle en area da ribeira os xeonllos
e o salitre dos algazos cómelle das puìlas secas
con todo
genoveva ten o mar aniñado no peito
arrólao entre os brazos as mañáns de temporal
e gárdalle respeto polo fillos que lava na carteira
e porque sabe
que a súa vida toda
cabe nunha bolsa de rede
e vale o que unha boa mañán de lonxa
o coche para
e roda unha das laranxas ata os pés do conductor
genoveva baixa
do outro lado
o día érguese por detrás de fisterra

***

los ojos cansados y el babi azul y blanco
genoveva se mira en la ventanilla del coche de linea
en la bolsa del claudio van un plátano y dos naranjas
se mira y se cuenta en mareas genoveva,
en las manos batidas lleva el dolor de las navajas
años de moluscos muertos le muerden en las puntas de los dedos
se le deshacen en arena de la playa las rodillas
y el salitre de los algazos le come las pupilas secas
con todo
genoveva lleva el mar anidado en el pecho
lo mece entre los brazos las mañanas de temporal
y le guarda respeto por los hijos que lleva en la cartera
y porque sabe
que su vida toda
cabe en una bolsa de red
y vale lo que una buena mañana de lonja
el coche para
y rueda una de las naranjas hasta los pies del conductor
genoveva baja
del otro lado
el día se levanta por detrás de fisterra


(Del libro colectivo Sempre Mar, cultura contra la Burla Negra 2003)


...do incesto edénico...

hai arañeiras de mitos fóra,
o asubio inexistente
o murmurar morboso
morden o valado do monte.
( Eva ve a rexión das serpes polo punto de luz)
E esvara...
Pola fría
branca
suave pel
(Eva amárrase á costela do novo ser)
Entra no ramallo da árbore salobre,
quece entre os peitos o froito,
renace da escuma das augas albinas,
e descansa sobre un enorme pene de herba,
xurdido do incrible océano.

***

....del incesto edénico....

hay telas de araña de mitos fuera,
el silbido inexistente
el murmurar morboso
muerden la pared del monte.
(Eva ve la región de las serpientes por el punto de luz)
y resbala
por la fría
blanca
suave piel
(Eva se ata a la costilla del nuevo ser)
entra en el ramaje del árbol salobre
calienta entre los pechos el fruto,
renace de la espuma de las aguas albinas,
y descansa sobre un enorme pene de hierba,
surgido del increible océano.

(Del libro A primeira visión, Letras de Cal, 1997)


cuqui é pequeno de máis para ser un osiño de peluxe
e cáelle o naris
por iso non lle gusta ir á lavadora
nin que mamá o colgue a secar polas orellas
ademáis
bótame de menos durante o centrifugado
e eu a el ¿e se lle doe?
as orellas ¿e se lle doen as orellas das pinzas?
ou estar só tanto tempo na trandeira
e eu a el sobre todo hoxe que é luns e ti estás tan lonxe
así que o meto húmido debaixo das sabas
e apértoo
para que non chore máis que eu sexa xa grande
que me gusta porque sei que me quere pequeno
como só poden querer os osiños os nenos
que lle perdoan ata a dor das pinzas
como sei que ti e eu nos queremos

***

cuqui es demasiado pequeño para ser un oso de peluche
y se le cae la nariz
por eso no le gusta ir a la lavadora
ni que mamá lo cuelgue a secar por las orejas
además
me hecha de menos durante el centrifugado
y yo a el ¿y si le duele?
las orejas ¿y si le duelen las orejas de las pinzas?
o estar solo tanto tiempo en el tendal
y yo a el sobre todo hoy que es lunes y tú estás tan lejos
así que lo meto húmedo debajo de las sábanas
y lo abrazo
para que no llore más que yo sea ya grande
que me gusta porque sé que me quiere pequeño
como sólo pueden querer los ositos a los niños
que les perdonan hasta el dolor de la pinzas
como sé que tú y yo nos queremos.

(De la serie inédita de casa atlántica casa cabaret)

Los textos y su traducción están incluidos en una Antología de Joven Poesía Gallega publicada por la revista Enfocarte.

También podeis pasaros por su blog casatlantíca

No hay comentarios: